Koncepcja

 

Koncepcja pracy przedszkola

Na lata 2011/2014 opracowano nową koncepcje pracy przedszkola

Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalą kompetencje i umiejętności oraz wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi.
 2. Przedszkole buduje oczekiwany klimat sprzyjający efektywnej pracy, współpracuje z rodzicami na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw,
 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, systematyczne podejmowane są działania w celu poprawy warunków pobytu dzieci w placówce, realizacji przyjętych w przedszkolu programów i poszerzania oferty zajęć .
 4. Poszukiwanie efektywnych i aktywnych form i metod edukacyjnych dla osiągnięcia przez dzieci pełnej gotowości do nauki w szkole

Pragniemy, aby każdy przedszkolak kończący edukację przedszkolną posiadał wiadomości, umiejętności oraz nawyki, które przyczyniły by się do osiągnięcia w pełni dojrzałości szkolnej.

Model Absolwenta Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,
 2. Osiągnęło dojrzałość szkolną ­ jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego,
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze,
 4. Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne
 5. Ma pozytywny obraz samego siebie,
 6. Ma świadomość własnej tożsamości,
 7. Jest komunikatywne,
 8. Nie boi się wyrażać własnych opinii,
 9. Dąży do rozwiązywania problemów,
 10. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,
 11. Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej, przynależności państwowej i wspólnoty europejskiej,
 12. Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 13. Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską,
 14. Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
 15. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
 16. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 17. Pomaga innym potrzebującym pomocy