Regulamin

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

Przedszkole Nr 2 w Sułkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy i funkcjonuje jako placówka samorządowa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną .

Prawa Rodziców

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
 • przebywania z dzieckiem w grupie w okresie adaptacji.
 • zgłaszanie uwag i propozycji usprawniania pracy Przedszkola bezpośrednio do Dyrekcji, lub nauczycielek w codziennych kontaktach, oraz w czasie organizowanych konsultacji podczas Dni Otwartych.
 •  zgłaszania uwag i pytań poprzez „ Skrzynkę ”
 • w sprawach spornych odwołania się do Burmistrza  Gminy Sułkowice , któremu podlega przedszkole.

 Obowiązki Rodziców

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

 • Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 • Zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
 • Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami- zał . Nr 1 do regulaminu
 • Natychmiastowego odbioru dziecka, ,w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka
 • Natychmiastowego zawiadamiania o chorobie zakaźnej.
 • Przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania w grupie po odbytej chorobie zakaźnej.
 • Interesowanie się treścią pracy Przedszkola, (zajęcia otwarte, uroczystości , zebrania ogólne i grupowe , wycieczki )
 • Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w „Kąciku dla rodziców”.
 • Pomoc w ulepszaniu warunków pracy Przedszkola poprzez włączanie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.
 • Zgłaszania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu telefonicznie lub osobiście do godz. 800 rano.
 • Zgłaszania dobrowolnego, korzystanie przez dziecko z nauki religii.
 • Zaopatrywania dziecka w niezbędne przybory wg aktualnych potrzeb Przedszkola związanych z realizacją programu .
 • Uiszczenia należności za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie (do 20 -tego każdego miesiąca). Nie opłacenie przedszkola przez 1 miesiąc powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.

Inne postanowienia

 • Wszystkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać bez ich udziału .
 • Rodzic może zaopatrywania dziecka w słodycze z okazji urodzin lub imienin i ulubioną zabawkę w ustalony dzień.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola .
 • Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 • Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez Komisję Kwalifikacyjną.
 • Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 • Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola samorządowego nr 2 w Sułkowicach

 • Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 • Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią ( rodzeństwo ) będzie respektowane tylko wtedy , gdy dokument zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( opiekunami prawnymi ).
 • W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 • Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).
 • Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu , a następnie przekazać nauczycielowi danego oddziału do którego dziecko jest zakwalifikowane . Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Dziecko powinno być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola . Natomiast w pozostałych przypadkach odbiór dzieci powinien odbywać się w godzinach 15,00 – 16,00 .
 • Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić się do oddziału do którego jest dziecko zakwalifikowane i zgłosić nauczycielce odbiór dziecka . Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 

Nasze Przedszkole

 

PRZEDSZKOLE

 SAMORZĄDOWE NR 2 IM. ŚW. MIKOŁAJA

W SUŁKOWICACH

UL.1-GO MAJA 56

Przedszkole jest obiektem wolnostojącym, jednopiętrowym z dużym przestrzennym korytarzem i klatką schodową. Znajduje się w centralnej części Sułkowic, blisko głównej drogi, wokół której skupione jest miasto. Przedszkole posiada pięć wyremontowanych sal, wyposażonych w środki dydaktyczne oraz meble dostosowane do potrzeb dzieci.

Placówka posiada ogród, w którym znajdują się cztery huśtawki (podwójna, ważka, bujak sprężynowy) karuzela, domek oraz mostek z zestawem do wspinania, zjeżdżalnia oraz dwie piaskownice. W sąsiedztwie znajduje się gospodarstwo rolne, dzięki czemu dodatkowo dzieci mogą obserwować prace oraz wzrost roślin uprawnych.

Placówka liczy pięć oddziałów, tym samym obejmuje opieką i wychowaniem 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Blisko przedszkola jest również polna droga prowadząca do lasu, z której przy dobrej pogodzie dzieci często korzystają w ramach spacerów przedobiednich. Natomiast po przeciwnej stronie ulicy znajduje się most z przepływającą pod nim rzeką oraz pobliskim gaikiem, w którym dzieci zbierają kasztany, żołędzie oraz liście do różnorodnych prac plastycznych.

W latach 2012-2013 przeprowadzony został gruntowy remont łazienek z wyposażeniem dostosowanym do zasad higieny i bezpieczeństwa.

 

Koncepcja

 

Koncepcja pracy przedszkola

Na lata 2011/2014 opracowano nową koncepcje pracy przedszkola

Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalą kompetencje i umiejętności oraz wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi.
 2. Przedszkole buduje oczekiwany klimat sprzyjający efektywnej pracy, współpracuje z rodzicami na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw,
 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, systematyczne podejmowane są działania w celu poprawy warunków pobytu dzieci w placówce, realizacji przyjętych w przedszkolu programów i poszerzania oferty zajęć .
 4. Poszukiwanie efektywnych i aktywnych form i metod edukacyjnych dla osiągnięcia przez dzieci pełnej gotowości do nauki w szkole

Pragniemy, aby każdy przedszkolak kończący edukację przedszkolną posiadał wiadomości, umiejętności oraz nawyki, które przyczyniły by się do osiągnięcia w pełni dojrzałości szkolnej.

Model Absolwenta Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,
 2. Osiągnęło dojrzałość szkolną ­ jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego,
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze,
 4. Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne
 5. Ma pozytywny obraz samego siebie,
 6. Ma świadomość własnej tożsamości,
 7. Jest komunikatywne,
 8. Nie boi się wyrażać własnych opinii,
 9. Dąży do rozwiązywania problemów,
 10. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,
 11. Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej, przynależności państwowej i wspólnoty europejskiej,
 12. Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 13. Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską,
 14. Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
 15. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
 16. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 17. Pomaga innym potrzebującym pomocy

 

Porady pedagogiczne

Materiały do pobrania:

Kryteria osiągnięć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci 3-letnich

Kryteria osiągnięć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci 4-letnich

Artykuły polecane przez panią Barbarę Woszczynę:

Obowiązki domowe od przedszkola

Katarzyna Maciejewska, Lęki

Czym są granice...

Maliński

Porady w pigułce ze spotkania z panią psycholog Barbarą Woszczyną

Porady w pigułce...

Porady w pigułce ze spotkania z Panią psycholog B. Woszczyną

 Nikt nam nie dał instrukcji obsługi dziecka. Co ja mogę zrobić, aby moje dziecko odniosło sukces?

 1.  Nie lekceważ tego, czego dziecko pragnie samodzielnie doświadczyć (samodzielne robienie kanapek, rozbieranie i ubieranie się, wieszanie na sznurku wypranych skarpet, ściąganie i segregowanie ich po wyschnięciu, łączenie w pary robienie kuleczek itp.).
 2. Wyręczając dziecko hodujecie je, a nie wychowujecie.
 3. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka (przedszkole, szkoła mogą tylko wspomagać rodzinę).
 4. Dostosować świat do poziomu dziecka (np. wieszak na ubrania dostosować do wysokości dziecka).
 5. Dać dziecku możliwość wyboru z dwóch propozycji wcześniej ustalonych z rodzicem (co ma sobie ubrać, co ma zjeść?).
 6. Uczyć słowem, wychowywać tylko przykładem (dziecko naśladuje swoje najbliższe otoczenie: mamę, tatę, rodzeństwo, bohatera bajek itp.)
 7. Zawierać umowy z dziećmi (czy możemy umówić się, że zjemy kolację przed bajką) – konsekwencja w ich przestrzeganiu.
 8. Dziecko w wieku przedszkolnym nie ma poczucia czasu, ani wartości (pieniądze, telewizor, komputer nie zaspokoją potrzeb dziecka) a wspólnie spędzony czas jest najlepszym prezentem dla naszych dzieci.
 9. Nie dawać dziecku władzy w pilocie – skupmy się bardziej na czytaniu bajek, rysowaniu, wspólnej zabawie klockami czy układaniu puzzli.
 10. W wychowaniu dziecka ważne są; czas, cierpliwość, uwaga.
 11. Dla zdrowia psychicznego dziecka potrzebne są granice mądrego postępowania, należy pokazać dziecku „na co lub z czym się jako rodzic nie zgadzam”
 12. Bajka, film, telewizja, internet są nośnikami agresji i przemocy.
 13. Przy złośliwościach i uporze dziecka ważny jest system „kar i nagród” - 1 upomnienie - czerwona kartka, 2 upomnienie – czerwona kartka, a potem konsekwencja, 3 upomnienie – konkretne działanie: pozbawienie dziecka jakiejś przyjemności, odwołanie się do empatii, popatrz jak tej mamie jest przykro, że jej synek tak się zachowuje.
 14. Nie mów starszemu dziecku, by ustępowało młodszemu
 15. Po wyrządzeniu krzywdy, wymagaj zadośćuczynienia, nie wystarczy słowo: przepraszam, ale coś więcej: pomasuj uderzone miejsce, zrób dla pokrzywdzonej osoby kanapkę.
 16. Rodzic nie może nie zwracać uwagi na agresję swojego dziecka, gdyż dziecku potem będzie w życiu społecznym źle.
 17. Dziecko musi zobaczyć szacunek oraz wzorce emocjonalne u swoich bliskich
 18. Nie bójmy się nazywać emocje, co czujemy: np. jaką dobrą zupę mama dzisiaj ugotowała, jak ty ładnie wyglądasz.
 19. Teraz panuje filozofia mieć, nad filozofią być.
 20. Bulling – fenomen społeczny tzw. przemoc rówieśnicza, plucie, kopanie, przezwiska itp.
 21. Czasem pojawia się tzw. fobia szkolna, lęki, niepokoje, gorączka.
 22. Rodzic powinien kontrolować co dziecko ogląda i wspólnie z nim rozmawiać o tym.
 23. Należy być konsekwentnym w wychowaniu zarówno mama jak i tata, bo najgorsze jest huśtawka emocjonalna, a dziecko sprawdza, czy tata pozwoli, czy mama ma takie same zdanie.
 24. Każdy człowiek powinien mieć określoną rolę. Ważne jest aby dziecko było w roli dziecka, mama w roli mamy i tata w roli taty – umiejmy dzielić się rolami.
 25. Dając dziecku rozumną swobodę, akceptując je dajemy dzieciom moc, wartość
 26. Nauczmy się dzieci słuchać co do nas mówią.
 27. Rozmawiajmy z dzieckiem po przyjściu z przedszkola: co dzisiaj było miłego?
 28. Każde dziecko powinno mieć obowiązki na miarę swoich możliwości zarówno w domu jak i w przedszkolu.
 29. Jeżeli będzie miało obowiązki potrafi sobie poradzić ze stresem, agresją
 30. Agresje jest mechanizmem obronnym, poprzez nią dziecko woła o pomoc.
 31. Każdy matka ma instynkt, poczucie troski i odpowiedzialności za dziecko, a odpowiedzialność to także dyscyplina, która jest każdemu potrzebna.
 32. Do 5 roku życia w wychowaniu dzieci pomocne jest odwoływanie się do ożywiania przedmiotów np. jeśli nie zjesz obiadu to misiu zje go za ciebie
 33. Na nadpobudliwość naszych dzieci wpływa też niewłaściwe odżywianie (chipsy, coca - cola i inne), ale także dzieci które nie mają wzorców postępowania, nie mają wokół siebie ładu i porządku, dzieci wyręczane przez najbliższych, nie mające własnego doświadczenia.
 34. Witaminę M (Miłość) należy dozować. Dziecko ma dostać to, co na jego wiek jest zasadne. Trzeba być z dzieckiem, zagrać z nim w chińczyka, pobawić się klockami. Bo dziecko 50% wiedzy, nawyków i umiejętności zdobywa do 4 roku życia, 30% do 8 roku życia, a tylko 20% do 16 roku życia. Jak widać wiek przedszkolny jest bardzo ważny dla rozwoju dziecka.
 35. My rodzice powinniśmy zadać sobie pytanie: jak nasze dziecko funkcjonuje w grupie, czy nie odbiega od innych dzieci?
 36. Dziecko od 2 roku życia rozumie zakaz słowny: NIE WOLNO

 

 

Więcej artykułów…

 1. Formularze
 2. Kontakt