Regulamin

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

Przedszkole Nr 2 w Sułkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy i funkcjonuje jako placówka samorządowa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną .

Prawa Rodziców

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
 • przebywania z dzieckiem w grupie w okresie adaptacji.
 • zgłaszanie uwag i propozycji usprawniania pracy Przedszkola bezpośrednio do Dyrekcji, lub nauczycielek w codziennych kontaktach, oraz w czasie organizowanych konsultacji podczas Dni Otwartych.
 •  zgłaszania uwag i pytań poprzez „ Skrzynkę ”
 • w sprawach spornych odwołania się do Burmistrza  Gminy Sułkowice , któremu podlega przedszkole.

 Obowiązki Rodziców

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

 • Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 • Zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
 • Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami- zał . Nr 1 do regulaminu
 • Natychmiastowego odbioru dziecka, ,w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka
 • Natychmiastowego zawiadamiania o chorobie zakaźnej.
 • Przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania w grupie po odbytej chorobie zakaźnej.
 • Interesowanie się treścią pracy Przedszkola, (zajęcia otwarte, uroczystości , zebrania ogólne i grupowe , wycieczki )
 • Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w „Kąciku dla rodziców”.
 • Pomoc w ulepszaniu warunków pracy Przedszkola poprzez włączanie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.
 • Zgłaszania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu telefonicznie lub osobiście do godz. 800 rano.
 • Zgłaszania dobrowolnego, korzystanie przez dziecko z nauki religii.
 • Zaopatrywania dziecka w niezbędne przybory wg aktualnych potrzeb Przedszkola związanych z realizacją programu .
 • Uiszczenia należności za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie (do 20 -tego każdego miesiąca). Nie opłacenie przedszkola przez 1 miesiąc powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.

Inne postanowienia

 • Wszystkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać bez ich udziału .
 • Rodzic może zaopatrywania dziecka w słodycze z okazji urodzin lub imienin i ulubioną zabawkę w ustalony dzień.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola .
 • Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 • Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez Komisję Kwalifikacyjną.
 • Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 • Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola samorządowego nr 2 w Sułkowicach

 • Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 • Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią ( rodzeństwo ) będzie respektowane tylko wtedy , gdy dokument zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( opiekunami prawnymi ).
 • W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 • Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).
 • Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu , a następnie przekazać nauczycielowi danego oddziału do którego dziecko jest zakwalifikowane . Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Dziecko powinno być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola . Natomiast w pozostałych przypadkach odbiór dzieci powinien odbywać się w godzinach 15,00 – 16,00 .
 • Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić się do oddziału do którego jest dziecko zakwalifikowane i zgłosić nauczycielce odbiór dziecka . Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.